SYRIA ABDEL AZIZ ABDEL GHANI PRIME MINISTER OF YEMEN ARAB REPUBLIC BEGINS THREE DAY VISIT TO SYRIA

22/06/1977